AutokoolAutokool Ekspress Auto L pakub bussijuhi kiirendatud ametikoolitust lisapädevuse saamiseks.

Antud kursus on mõeldud autojuhtidele, kes töötavad või kavatsevad töötada töövõtjatena järgmistes valdkondades: reisijatevedu, kaubavedu, taksoteenused. Kursuse kestus – 35 akadeemilist tundi.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bussijuhi täiendkoolituse (BJ/TK) õppekava

Õppeained

Ülevaade õppetöö korraldusest

T1. Tööõiguse alused

(koolituse maht 4 tundi) 

Käsitletavad teemad: lepingulised suhted, töö tasustamise alused, töötaja õigused ja kohustused, töövaidluste lahendamine, autojuhi töö- ja puhkeaja korraldus, autojuhi vastutus, kindlustused.

Lektor Aleksandr Orehhov

Õpetusega taotletakse, et õppija tunneb töösuhteid reguleerivaid õigusakte, tööga seotud õigusi ja kohustusi, autojuhi töö- ja puhkeaja korraldust, töövaidluste lahendamise käiku, autojuhi vastutust ja seda reguleerivaid õigusakte, autojuhi kutsetegevusega seotud kindlustamist reguleerivaid õigusakte, oskab iseseisvalt orienteeruda õigusaktides ning seista töökollektiivis oma õiguste eest.

T2. Suhtlemis- ja teenindamispsühholoogia

(koolituse maht 4 tundi)  

Käsitletavad teemad: suhtlemisõpetus, klienditeeninduse alused, liikluspsühholoogia.

Lektor Aleksandr Orehhov

Õpetusega taotletakse, et õppija omandab suhtlemisvalmiduse, teenindusliku mõttekultuuri ja kliendikeskse teeninduse põhimõtted, oskused käituda ning toime tulla erinevates suhtlemissituatsioonides, edukalt lahendada probleemsed olukorrad ja nõustada kliente, et tagada klientide rahulolu ja usaldus. Õppija tunneb liikluspsühholoogia aluseid ja sõidukijuhi tööd mõjutavaid tegureid.

T3. Sõiduki tundmine ja käsitsemine 

(koolituse maht 8 tundi) 

Käsitletavad teemad: sõidukite mõõtmed, massid ja teljekoormused, sõidukite ehitus, sõidukiseadiste ja -süsteemide tööpõhimõtted, sõidukite tehnoseisundi hindamine, sõiduki hooldus.

Lektor Aleksandr Orehhov

Õpetusega taotletakse, et õppija teab sõidukite lubatud mõõtmeid, registrimassi ning -teljekoormust ja selle määramise põhimõtteid, tunneb sõidukite ehitust, seadiste ja süsteemide tööpõhimõtet, sõidukitel sagedamini esinevate rikete põhjuseid ja ennetamisvõimalusi, sõidukite tehnoseisundile esitatavaid nõudeid, tehnoülevaatuse läbiviimise korda, oskab hinnata sõidukite tehnoseisundit ning hooldada sõidukit.

T4. Autovedude korraldus ja ökonoomika (logistika) 

(koolituse maht 10 tundi) 

Käsitletavad teemad: sõitjate veo korraldust reguleerivad õigusaktid, sõitjate veo liigid, pagasi ja saadetise vedu, busside varustuse ja tähistuse nõuded, teekaardid ja navigatsiooniseadmed, sõitjate veo dokumentatsioon.

Lektor Aleksandr Orehhov

Õpetusega taotletakse, et õppija teab bussijuhi ja sõitjate õigusi ning kohustusi, juhuvedude korraldust, tasulise sõitjate veo liike ja vorme, sõiduplaanide sisu ja vormistamist, pagasi ja saadetise veo korda, busside varustuse ja tähistuse nõudeid, tunneb liinivedudel rakendatavaid sõidupiletite tariife ja sõidusoodustuste korda, oskab kasutada teekaarte ja navigatsiooniseadmeid, kassaparaati ning vormistada sõitjate veo dokumente.

T5. Kindlustused ja vastutus 

(koolituse maht 2 tundi) 

Käsitletavad teemad: Eestis kehtivad nõuded kindlustuse osas. Kindlustuse eri liikide puhul autojuhte puudutavad küsimused. Vastutuse kindlustus autoveonduses: liikluskindlustus; rahvusvaheline liikluskindlustus (roheline kaart). Liiklusõnnetuse vormistamine: blanketi «Teade liiklusõnnetusest» täitmise kord. Liiklusõnnetusest teatamine. Liikluspolitsei poole pöördumist nõudvad juhud. Isiku- ja varakahjude hüvitamine. Kahjude hüvitamise piirmäärad. Eestis kehtivad seadused, mis reglementeerivad autojuhi kui suurima ohu allika valdaja vastutuse.

Lektor Aleksandr Orehhov

Õpetusega taotletakse, et õppija omandab teadmised õigusaktidest kindlustuse ja vastutuse osas.

T6. Säästlik ja kaitslik juhtimine 

(koolituse maht 7 tundi) 

 

Käsitletavad teemad: liiklusõigusaktid, sõidu- ja veoseohutus.

Lektor Aleksandr Orehhov

Õpetusega taotletakse, et õppija oskab juhinduda liikluse ning sõitjate ja veoste veoga seotud õigusaktidest, juhtida ohutult, sujuvalt ja ökonoomselt sõidukit ning rakendada õigeid juhtimisvõttteid, kasutada erinevaid sõidumeerikuid ja salvestada nendega nõutavaid andmeid, tegutseda ohu- ja eriolukorras, anda esmaabi.  

 

Lektor: A. Orehhov

Õppetöö toimub vene keeles

Õppetunnid toimuvad Briketi 20 õppeklassis

 

Tasuta WiFi bussides

Kodulehe teostus LINK Company